Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Op onze cursussen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Het feit dat we op deze manier met onze klanten omgaan, schept voor u duidelijkheid wat er van u verwacht wordt en wat u van ons kunt verwachten.

Algemeen

 1. Alle tussen Hondenschool Epe “Hond en Baas” en de cursist gesloten en te sluiten overeenkomsten zijn onderworpen aan de navolgende voorwaarden.
 2. Cursisten zijn zij die deze overeenkomst zijn aangegaan met de eigenaar van de hondenschool en men is cursist vanaf het moment van inschrijving tot het einde van het overeengekomen aantal lessen.
 3. Cursisten trainen te allen tijde voor eigen risico bij de hondenschool.
 4. Afwijkende bedingen gelden slechts indien partijen deze schriftelijk zijn
  overeengekomen.

Cursus

 1. De vakanties worden, zoveel mogelijk, tijdig opgenomen in de
  jaarplanning van de lessen.
 2. De cursisten dienen het cursusgeld te voldoen voor aanvang van
  de cursus, bij in gebreke blijven zal de cursist niet toegelaten worden tot
  de les.
 3. Indien door ziekte of overmacht de cursus moet worden beëindigd door
  de instructeur(s) , wordt het resterende cursusgeld, onder aftrek van de
  kosten voor het cursusmateriaal en de tot dan toe gevolgde lessen, aan de cursist gerestitueerd.
 4. Inhaallessen zijn in geval overmacht mogelijk zonder extra kosten. De inhaallessen en-tijden worden in overleg en naar de mogelijkheden van de hondenschool ingepast.
 5. Indien door ziekte of overmacht van de instructeur(s) lessen uitvallen zullen
  deze in overleg en naar mogelijkheden van de instructeur(s) ingehaald
  kunnen worden.

Reglement van orde

 1. Alle cursisten dienen uiterlijk 5 minuten voor aanvang van de lessen bij de hondenschool aanwezig te zijn. Bij verhindering dient de cursist de instructeur zo vroeg mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voor aanvang van de les, op de hoogte te brengen.
 2. Op het terrein van de hondenschool dienen de honden, behoudens op
  uitdrukkelijk verzoek van de instructeur( s), aangelijnd te zijn.
 3. De te trainen honden dienen er verzorgd uit te zien.
 4. Honden, worden geacht ingeënt te zijn tegen overdraagbare ziekten middels gangbare periode entingen via een dierenarts.
 5. Indien een hond loops is of lichamelijk niet in orde, dan dient de cursist overleg te plegen met de instructeur(s) alvorens hij/zij op de les verschijnt.
 6. Indien er geen overeenstemming bestaat tussen instructeur(s) en cursist
  betreffende de lichamelijk gezondheid van de hond, dient de cursist voor eigen rekening overleg te plegen met de dierenarts.
 7. In overleg met de instructeur(s) is het toegestaan dat de cursist andere
  personen meebrengt naar de training, doch uitsluitend op eigen risico van de cursist.
 8. De relaties van de cursist moeten zich aanpassen aan nader op te geven gedragsregels gedurende de training.
 9. De instructeur staat in voor het onderhouden van zijn capaciteiten, deskundigheid en kennis om de opdracht uit te voeren.
 10. De klant dient de aanwijzingen van de instructeur op te volgen.
 11. Als op het parkeerplaats of het trainingsveld een hond zijn behoefte doet, dient u dit zelf op te ruimen en te deponeren in één van de aanwezige afvalbakken. Dit geldt voor elke vorm van vervuiling.

 

Scroll naar top